Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 514

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ubrzavanje prelaska na klimatsku neutralnost za sigurnost i blagostanje Europe Izvješće o djelovanju EU-a u području klime 2022.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave