Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 536

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu revizije poslovnika Regionalnog upravljačkog odbora i Pravilnika o osoblju te uvođenja poslovnika Odbora za mirenje i pravila o rješavanju sporova za Stalno tajništvo Prometne zajednice
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave