Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 359

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave