Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 357

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje za Osmi program djelovanja za okoliš: Mjerenje napretka u postizanju prioritetnih ciljeva Programa za 2030. i 2050.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave