Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 600

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odobru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci Europski semestar 2022. – proljetni paket
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave