Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 368

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2022
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave