Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 341

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave