Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 331

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave