Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 337

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave