Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 333

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave