Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 339

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 805/2004 u pogledu primjene regulatornog postupka s kontrolom radi njezine prilagodbe članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave