Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 407

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću Mišljenje Komisije o zahtjevu Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave