Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2022) 28

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Utvrđivanje smjera za održiv plavi planet – Zajednička komunikacija o planu EU-a za međunarodno upravljanje oceanima
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
INICIJATIVA Zajednička komunikacija o međunarodnom upravljanju oceanima – Program rada EK za 2022.