Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 400

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt godišnjeg proračuna Unije za financijsku godinu 2023. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Opći račun prihoda i rashoda po dijelovima
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave