Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 324

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prilagodba kohezijske politike – fleksibilna pomoć područjima (FAST-CARE) – za ublažavanje posljedica ruske agresije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave