Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 302

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama uvedenim Uredbom (EU) 2017/458 o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave