Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 317

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o planu rada za kulturu za razdoblje 2019.–2022.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave