Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 190

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija COVID-19 - Održavanje pripravnosti i odgovora EU-a: perspektiva
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave