Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 658

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009 i (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95, (EZ) br. 333/2002, (EZ) br. 693/2003 i (EZ) br. 694/2003 te Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma u pogledu digitalizacije postupka izdavanja viza
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Digitalizacija postupka izdavanja viza – Program rada EK za 2021.