Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 157

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o podacima o okolišu iz industrijskih postrojenja i uspostavi Portala za industrijske emisije
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Revizija Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama, REFIT – Program rada EK za 2021.