Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2021) 27

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Veći angažman EU-a za miran, održiv i prosperitetan Arktik
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021. – Inicijativa Zajednička komunikacija o Arktiku