Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 636

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi strategije EU-a za mlade (2019.–2021.)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave