Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 596

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i financijskom odboru i Odboru za zapošljavanje Izvješće o Europskom instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 u skladu s člankom 14. Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 Instrument SURE: Analiza stanja nakon godine dana
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave