Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 660

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Paket mjera za djelovanje i potporu za suočavanje s rastom cijena energije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave