Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 628

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju primjene Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave