Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 591

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ažurirani akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja migranata za razdoblje 2021.–2025.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021. – INICIJATIVA NOVI AKCIJSKI PLAN EU-A PROTIV KRIJUMČARENJA MIGRANATA