Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 459

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije o primjeni u 2020. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave