Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 615

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Strategija EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života (2021.–2030.)
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021. – INICIJATIVA KOMUNIKACIJA O STRATEGIJI EU-A ZA SUZBIJANJE ANTISEMITIZMA