Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 617

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave