Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 610

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza u razdoblju 2017.–2018. (30. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave