Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 599

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitom funkcioniranju direktive 2012/18/eu o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za razdoblje 2015.–2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave