Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 547

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Strategija za Europu spremnu za digitalno doba - Prilagođeni program rada EK za 2020.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta