Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 795

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda EU-a za borbu protiv terorizma: predviđanje, sprečavanje, zaštita i odgovor
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Povezano s Inicijativom PREK 2020 - Nova strategija sigurnosne Unije