Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 824

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 347/2013
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2020. Prilog II. REFIT – Inicijativa br. 4. Revizija Uredbe o transeuropskoj energetskoj mreži (TEN-E)