Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 849

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o zajedničkom okviru za upotrebu, validiranje i uzajamno priznavanje brzih antigenskih testova za COVID-19 u EU-u
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)