Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 784

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave