Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 798

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti