Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 789

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2020. EUROPSKI ZELENI PLAN INICIJATIVA: STRATEGIJA ZA ODRŽIVU I PAMETNU MOBILNOST