Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 846

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Preporuke državama članicama o njihovim strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave