Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 788

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Europski klimatski pakt
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2020. – INICIJATIVA : EUROPSKI SPORAZUM O KLIMI