Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 813

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju dogovora uspostavljenih Direktivom Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave