Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 814

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba izraziti, u ime Europske unije, na 64. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave