Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 595

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2020. EUROPA SPREMNA ZA DIGITALNO DOBA - INICIJATIVA : Međusektorske financijske službe djeluju u području operativne otpornosti i kiberotpornosti