Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 812

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Litvi odobrava primjena mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave