Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 820

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o evaluaciji programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017.–2020. u skladu s Uredbom (EU) 2017/826 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave