Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 811

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave