Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 596

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Međusektorske financijske službe djeluju u području operativne otpornosti i kiberotpornosti - Prilagođeni program rada EK za 2021.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta