Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 710

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Digitalizacija pravosuđa u Europskoj uniji Paket mogućih instrumenata
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave