Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 730

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o građanstvu EU-a Jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ljudska prava
Datum izravne dostave