Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 731

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi u razdoblju 2016.–2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave